Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Komisja Gospodarki Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego

UCHWAŁA NR XXVII/250/2020

Skład Komisji Gospodarki Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego:

  1. Henryk Goraj – Przewodniczący Komisji,
  2. Wiesław Huk – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  3. Stanisław Strumidło – członek komisji,
  4. Danuta Sopel – członek komisji.

Do zadań komisji należy:

  1. opiniowanie uchwał Rady Powiatu,
  2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  3. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem uchwał Rady i Zarządu,
  4. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje,
  5. rozpatrywanie spraw ujętych w planie komisji lub podejmowanych z inicjatywy komisji w zakresie: bezpieczeństwa, obywateli, ładu i porządku publicznego, obronności, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego powiatu, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, gospodarki zasobami naturalnymi i promocji rozwoju gospodarczego powiatu, transportu i dróg powiatowych.