Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów stanowiących mienie Powiatu Lubaczowskiego administrowanych przez Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 207.000,00 zł.

 

Drukuj