Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1649R Granica Województwa – Moszczanica – Cewków w km 0+000 – 7+257

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 150.000,00 PLN.

Drukuj