Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2024 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu Lubaczowskiego Uchwałą nr 191/804/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2024 roku, podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • ochrony i promocji zdrowia;
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • edukacji, oświaty i wychowania;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Organizacje pozarządowe zainteresowane aplikowaniem o środki na ww. działania mogą składać wnioski zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

Termin składania ofert upływa o godz. 15: 00 w dniu 9 lutego 2024 r.

 

Wymienione rozporządzenie, wzór oferty i wzór sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/wzory-ofert-i-sprawozdan-organizacje-pozarzadowe/

Drukuj