Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 r.

OGŁOSZENIE dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego

 

Zarząd Powiatu Lubaczowskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 na 2020 r.

 1. Cel i zakres konkursu.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, których Powiat Lubaczowski w formie powierzenia lub wsparcia zleci realizację następujących zadań z zakresu:

 1. Ochrony i promocji zdrowia – 8 000,00 zł;
 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 6 000,00 zł;
 3. Edukacji, oświaty i wychowania – 5 000,00 zł;
 4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 19 000,00 zł;
 5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5 000,00 zł.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania i zasady przyznawania dotacji.
 2. Na realizację ww. zadań przeznaczono w sumie kwotę: 43 000,- zł brutto
  (słownie: czterdzieści trzy tysiące zł, 00/100).
 3. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem.
 • Terminy i warunki realizacji zadania.
  1. Termin realizacji zadania: od 01 lutego do 31 grudnia 2020 r.
  2. Oferty będą rozpatrywane w trybie określonym w art. 14 i 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  3. Zadania winny być realizowane zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami prawnymi oraz zgodnie z umową, która będzie zawarta z każdym z wyżej wymienionych podmiotów
   i szczegółowo określi termin realizacji, tryb płatności i kontroli oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.
  4. Za wydatki niekwalifikowane projektu uznaje się: koszty administracyjne (m. in. opłaty telekomunikacyjne, czynsz za wynajem pomieszczeń) oraz wydatki inwestycyjne polegające na zakupie środków trwałych. Wydatki niekwalifikowane związane z realizacja zadania ponosi Oferent.
 1. Termin składania ofert.
  1. Oferta powinna zostać sporządzona w formie papierowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 z późn. zm.) i podpisana przez osoby upoważnione
   do reprezentowania organizacji pozarządowej.
  2. Termin składania ofert na realizację zadań, o których mowa w §2 upływa w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 15°°. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
  3. Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego Lubaczowie, pok. nr 9, I piętro, Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów w godzinach urzędowania lub przesłać na wskazany wyżej adres korespondencyjny siedziby. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
  4. W przypadku przesłania oferty z dokumentami pocztą, decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, a nie data stempla pocztowego.
  5. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach, wg wzoru:

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

 1. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów

„Otwarty konkurs ofert – realizacja zadania publicznego w 2020 r.”

(wpisać tytuł zadania) ………………….…………….……………………..

(wpisać nazwę i adres oferenta) ……………………………………………………..

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 2. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać prawidłowo wypełnione zgodnie
  z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do organizacji pozarządowej lub projektu należy wpisać „nie dotyczy”). Oferty wypełnione nieczytelnie, zawierające niewypełnione pola lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, gdyż otrzyma ją organizacja pozarządowa, której oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie dotyczy organizacji z siedzibą w Powiecie Lubaczowskim: uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej oraz stowarzyszeń zwykłych,
  • pełnomocnictwa lub upoważnienia Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli w jego imieniu, wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,
  • kserokopię umowy o prowadzeniu rachunku bankowego lub wyciąg bankowy
   z widocznymi danymi dotyczącymi właściciela rachunku bankowego wskazanego
   w oświadczeniu oraz numeru rachunku bankowego.

Załączniki do oferty należy złożyć w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty.
 2. Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisja Konkursowej. Skład komisji oraz regulamin jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu
  w Lubaczowie.
 3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
 • złożenie oferty w terminie,
 • złożenie oferty na obowiązującym formularzu,
 • realizowanie zadania na terenie powiatu i na rzecz jego mieszkańców,
 • korzyści płynące z realizacji zadania przez wnioskodawcę na rzecz mieszkańców powiatu,
 • zgodność zadania, o którego realizacje ubiega się oferent z katalogiem zadań zawartych w ogłoszeniu konkursu,
 • zgodność oferty ze statutowym zakresem działalności podmiotu wnioskującego o dotację,
 • podpisanie oferty przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych,
 • zgodność oferty ze statutowym zakresem działalności podmiotu wnioskującego
  o dotację,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem zakresu rzeczowego zadania,
 • jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie,
 • planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków podmiotu ubiegającego się o dotację,
 • rozliczenie się podmiotu z realizacji w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 • kompletność i poprawność formalna złożonej oferty,
 • merytoryczna wartość oferty,
 • dotychczasowa współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi.
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Zarząd Powiatu zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
 3. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Uchwała Zarządu jest ostateczna, jej treść zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego https://powiatlubaczowski.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe.
 4. Do uchwały Zarządu Powiatu Lubaczowskiego w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 5. Do realizacji zadania zostanie wybrana organizacja pozarządowa, której oferta została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone wraz ze wskazaniem wysokości przyznanych środków publicznych. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą zwracane organizacjom pozarządowym i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
 1. Zawarcie i realizacja umowy.
  1. Uchwała Zarządu Powiatu Lubaczowskiego w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z Oferentem.
  2. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej oferent jest zobowiązany dokonać aktualizacji opisu poszczególnych działań (harmonogramu) kalkulacji przewidywanych kosztów lub odstąpić od zawarcia umowy. Rezygnacja z realizacji zadania musi zostać złożona na piśmie w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert i być podpisana przez osoby uprawnione.
  3. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy, zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony (Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę) we wskazanym w umowie terminie.

Link do uchwał oraz załączników związanych z powyższym tematem:

https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/ogloszenia-tegoroczne-organizacje-pozarzadowe/

Drukuj