Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Horyniec-Zdrój, z przeznaczeniem na cele publiczne – pod drogi publiczne gminne.

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Horyniec-Zdrój, z przeznaczeniem na cele publiczne – pod drogi publiczne gminne.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Horyniec-Zdrój, składająca się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1860/9 o pow. 0,0211 ha, 1860/37 o pow. 0,0822 ha i 1860/43 o pow. 0,2100 ha, objęta księgą wieczystą KW nr PR1L/00035803/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość położona jest w strefie centralnej Gminy Horyniec – Zdrój w terenach nasyconych częściowo zabudową rekreacji indywidualnej, zabudowanej wolnostojącymi domkami letniskowymi oraz terenem górniczym i parku zdrojowego. Przedmiotowe działki stanowią drogę dojazdową gruntową, częściowo o nawierzchni ulepszonej z trylinki i tłucznia drogowego do Parku Zdrojowego i Restauracji „Cafe Sanacja”, do obiektów (budowli i urządzeń – odwiertów wody mineralnej) Spółki Uzdrowisko Horyniec oraz do posesji mieszkańców Horyńca-Zdroju. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej.

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

     Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Horyniec–Zdrój 1/2001”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Horyńcu–Zdroju Nr VII/49/2003 z dnia 9 września 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 160, poz. 2037 z dnia 24 lutego, działka nr 1860/43 znajduje się w terenach dróg, natomiast działki o numerac0h ewidencyjnych: 1860/9 i 1860/37 leżą w terenie zabudowy rekreacyjnej i stanowią ciągi pieszo-jezdne, jako skomunikowanie z ogólnie dostępną drogą (działka nr 1860/43).

  1. Cena nieruchomości: 68 875,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
  2. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
  3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 65), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  4. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 03.02.2020 r.

Starosta
mgr Zenon Swatek

 

Wykaz działek SP

Drukuj